Regulamin hotelu i apartamentów Małe Garbary 13


Dyrekcja i Właściciele Hotelu i Apartamentów Małe Garbary 13 wysoko cenić będą Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

Używane w regulaminie słowo „Gość” oznacza Gościa hotelu Spichrz lub Apartamentów Małe Garbary 13, natomiast „hotel” użyte w kontekście osób reprezentujących usługodawcę oznacza Dyrekcję, Właścicieli, Pracowników Hotelu i Apartamentów Małe Garbary 13.

§ 1

1. Pokój w hotelu i apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój/ apartament przyjmuje się, że pokój/ apartament został wynajęty na jedną dobę.
3. Gość otrzymuje z recepcji kartę magnetyczną/ kod dostępu, które umożliwiają wejście do pokoju/ apartamentu oraz włączenie prądu.
4. Po skończeniu pobytu w hotelu, Gość proszony jest o zwrócenie karty magnetycznej do recepcji.

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. W przypadku nieprzybycia Gościa w określonym terminie, hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa kwotą 50% wartości całego zamówienia na podstawie danych zawartych w rezerwacji.

§ 3

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
d) sprzątanie pokoju/ apartamentu i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój/ apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 4

1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o oznaczonej godzinie,
c) przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych, niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.

§ 5

Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 6

1. W hotelu i apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu i apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 7

1. Gość nie może udostępniać pokoju/ apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu i apartamentach mogą przebywać w pokoju hotelowym/ apartamentach od godz. 7.00 do godz. 22.00.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.

§ 8

1. Każdorazowo opuszczając pokój/ apartament Gość powinien pozostawić zamknięte drzwi i przekazać kartę magnetyczną do recepcji.
2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu/ apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i apartamentach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju/ apartamentu.
4. W Hotelu, Karczmie i Apartamentach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. Kara za nieprzestrzeganie zakazu, w kwocie 500zł, będzie doliczana do rachunku hotelowego.
5. W Apartamentach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ organizacji imprez.

§ 9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym/ apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Zasady bezpieczeństwa


A. Wyjścia ewakuacyjne oraz dojścia do nich są wyraźnie oznakowane, jednak w przypadku gęstego dymu można mieć trudności w ich zlokalizowaniu, warto więc poświęcić czas i: – policzyć ilość drzwi pomiędzy drzwiami pokoju, a przynajmniej dwoma wyjściami ewakuacyjnymi; – zorientować się gdzie zlokalizowane są gaśnice; – ustalić sposób wszczęcia (ogłoszenia) alarmu pożarowego.
B. Jeśli stwierdzisz pożar, a okaże się on mały, ugaś go i poinformuj o tym recepcjonistkę. W innym przypadku: – jeśli to możliwe, zawiadom natychmiast recepcjonistkę; – jeśli to możliwe, opuść budynek (pokój); – jeśli musisz zostać w pokoju, zamknij drzwi i zastosuj się do dalszych instrukcji.
C. Jeśli pożar powstał w pokoju (pomieszczeniu): – opuść pokój i zamknij dokładnie drzwi; – powiadom osoby z sąsiednich pokoi i sal; – przez wyjście ewakuacyjne przejdź do bezpiecznej strefy lub poza budynek.
D. W razie ewakuacji, po ogłoszeniu alarmu pożarowego: – sprawdź dłonią drzwi i klamkę; – jeżeli są gorące lub nienaturalnie ciepłe – nie otwieraj ich; – jeżeli drzwi nie są nagrzane, ostrożnie je otwórz będąc gotowym na ich zamknięcie jeśli nieoczekiwanie zaistnieje taka konieczność; – jeżeli w korytarzu jest duże zadymienie, poruszaj się jak najbliżej podłogi; – skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego; – jeżeli wyjście jest zablokowane, wróć do pokoju i tam oczekuj na pomoc z zewnątrz.
E. Jeżeli musisz pozostać w swoim pokoju (pomieszczeniu): – uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne namoczonymi w wodzie ręcznikami lub innym namoczonym materiałem; – jeżeli dym nadal przedostaje się do pokoju (pomieszczenia), zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem (lub inną tkaniną) w ostateczności należy otworzyć okno lub wybić szybę; – nie otwieraj okna jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz z niższych kondygnacji.
F. Podczas pożaru obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z windy. Większość ofiar doznaje obrażeń w skutek dymu i trujących gazów pożarowych, a nie płomieni. Jeśli obecny jest dym zawsze poruszaj się blisko podłogi. Podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej przez kierującego, nigdy nie rób niczego na własną rękę.

Terms & Conditions


The Hotel Management will highly appreciate your cooperation in observing the following regulations which serve to ensure a relaxing and safe stay for our Guests.

The word „Guest” used in the regulations means a Guest of the Hotel Spichrz or Apartamenty Małe Garbary 13, while „hotel” when used in the context of persons representing the service provider means the Management, Owners, Hotel and Employees of the Małe Garbary 13 Hotel and Apartments.

§ 1

1. The room/ the apartment is booked on a per-day basis.
2. If the Guest has not specified the period of stay at the time of check-in, it is assumed that the room is being booked for only one day.
3. The reception staff will provide the Guest with a magnetic card/ access code, which enables entry to the room/ the apartment.
4. Upon the completion of stay, the Guest is kindly asked to return the magnetic card to the reception staff.

§ 2

1. If the Guest wishes to extend the time of stay at the hotel beyond the time specified during check-in, the request should be made no lather than 10 AM on the day of check-out.
2. The Management will accomodate the request for the extension of stay at the Hotel based on available resources.
3. In case of Guest’s failure to check in without prior notice of reservation cancellation (the reception staff determines the date of charge-free cancellation), the Hotel reserves the right to charge the Guest a fee in the amount of 50% of the total order value based on reservation data.

§ 3

1. The Hotel provides services according to its category and standards. In case of reservations with regard to the quality of services, the Guest is kindly asked to report these at the reception desk for immediate action.
2. The Hotel has the obligation to ensure:
a) appropriate conditions for the Guest’s relaxing stay,
b) safety of stay, including keeping the Guest’s information confidential,
c) professional and courteous staff with regard to all services provided at the Hotel,
d) room cleaning and performance of necessary services to appliances during the Guest’s absence, and in case of Guest’s presence, only with the Guest’s permission,
e) properly functioning service; in case of inconveniences which cannot be remedied, the Hotel will strive to make every effort to provide the Guest with another room based on available resources, or to remedy the inconvenience in other ways.

§ 4

At request, the hotel provides the following services free of charge:
a) an information pertaining to the Guest’s stay and trip;
b) wake – up service at times requested by the Guest;
c) baggage storage, the Hotel may refuse to accept baggage at times beyond the Guest’s stay period, and belongings not intended for personal use.

§ 5

The Hotel is not responsible for damage or loss of a car or any vehicle belonging to the Guest.

§ 6

1. The Hotel maintains a quiet period from 10 PM until 7 AM of the following day.
2. The Guest’s conduct and persons perusing the Hotel’s services should not interfere with the comfort of stay of other Guests. The Hotel may refuse to provide services to persons violating this regulation.

§ 7

1. The Guest cannot transfer the room to other parties, even if the period for which it had been paid has not yet expired.
2. Persons not checked in at the Hotel may stay in the room from 7 AM until 10 PM.
3. The Hotel reserves the right to refuse services to Guests who have excessively violated the Hotel regulations at a prior stay, causing damages to Hotel or other Guest’s property, or inflicting harm to other Guests.

§ 8

1. When leaving the room each time, the Guest should check if the door is locked and leave the magnetic card at the reception desk.
2. The Guest is responsible for all types of damage to room furnishings and appliances of the Hotel that result from fault of the Guest or the Guest’s visitors.
3. Because of fire hazards, it is forbidden to use liquid heaters, electrical irons and similar appliances that do not belong to the room’s equipment.
4. The hotel and the restaurant are completely non-smoking. The penalty for non-compliance with the ban, in the amount of PLN 500, will be added to the hotel bill.
5. Organizing events in the Apartments is absolutely forbidden.

§ 9

Personal belongings left by the Guest in the Hotel room will, at the request of the Guest, be sent to the address given by the Guest at the Guest’s expense. The Hotel will keep the objects for a period of 3 months.

Hotel Safety Rules


A. Emergency exit on your floor and route to it are clearly marked but in case of dense smoke you may have trouble in localising it, so take your time and: – count how many doors are between your room and at least two other emergency exits; – make sure you know where fire extinguishers are; – study the procedure of starting fire alarm.
B. If you affirm a small fire – extinguish it, then inform the reception about it. In other cases: – if it is possible, inform the reception at once; – if it is possible, leave the building; – if you have to stay in your room, close the door and follow instructions.
C. If your room is on fire: – leave the room and lock the door; – inform people in nearby rooms; – go to a safe zone through nearest emergency exit or leave the building.
D. In case of evacuation: – check the door and door handle with your hand; – if the door or handle are unnaturally warm or hot – do not open it; – if the door or handle are not hot, carefully open them but be ready to close them quickly; – if there is a lot of smoke in the corridor stay as close to the floor as possible; – head to the nearest emergency exit; – if the emergency exit is blocked, go back to your room and wait there for help.
E. If you have to stay in your room: – seal both door and ventilation shafts with a wet towels or other wet fabrics; – if smoke is still penetrating through, cover your head with a wet towel; – in extreme cases open or break the window; – do not open the window if you can see flames coming out from lower floors.
F. If you affirm a fire or smoke, don’t use an elevator. Most of fatalities are caused by smoke and toxic gases not by flames itself. If there is smoke always stay close to the floor. During the rescue operation conducted by a professional do not act on your own.

Hotel Karczma Spichrz
Mostowa 1
87 – 100 Toruń
Recepcja: +48 603 381 498
Karczma: +48 885 267 423